logo

Üdvözöljük a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ honlapján

background
"És ahány házba majd belépek, a betegek hasznára, távol tartva magamat minden egyéb szándékos és kárt okozó jogtalanságtól. " Hippokrateszi esküből

Közérdekű adatok

Házirend
Legutolsó módosítás: 2019-12-16 15:00:50

 

HÁZIREND

 

 

Tisztelt Betegünk!

 

A Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ, mint gyógyító intézmény legfontosabb célkitűzése, hogy a szolgáltatásait igénybe vevő betegek számára magas színvonalú, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli ellátást nyújtson, továbbá kötelességének érzi, hogy a betegek és hozzátartozóik megelégedettségére végezze szakmai munkáját a betegjogok érvényesülésével.

A gyógykezelés során nem csupán a szakemberek a felelősek az eredményes gyógyításért, sokat tehet a gyógyulás érdekében a beteg és hozzátartozója is.

Az együttműködés érdekében, kérjük, ismerkedjen meg a betegeink érdekeit szolgáló házirenddel.

 

ELÉRHETŐSÉGEINK:

 • Kórházunk a 12-es jelzésű autóbusszal közelíthető meg
  (menetrend a folyosókon kifüggesztve található).
 • Címünk: 7300 Komló, Majális tér 1, Pf.: 82.
 • Telefonszámunk: 06-72/582-340.
 • FAX számunk: 06-72/482-045
 • E-mail címünk: titkarsag@komloikorhaz.hu
 • Honlapunk: www.komloikorhaz.hu

 

 1. A BETEG MEGÉRKEZÉSE ÉS INTÉZMÉNYBEN TARTÓZKODÁSA

 

 1. Általános tudnivalók:

 

- 14 év alatti gyermekeket, kizárólag a Gyermek Pulmonológián, a Gyermek Szakrendelésen és a Gyermek Szemészeten fogadunk!

 • Felvételkor kérjük, jelentkezzenek a Betegfelvételen, majd szíveskedjenek a gyógykezelésre megjelölt osztályon / szakrendelésen megjelenni. A beutalón szereplő osztály és szakrendelő elhelyezkedéséről az útbaigazító táblák, szükség esetén a felvételi iroda és a porta személyzete részletes tájékoztatást ad.

Kérjük, hozzák magukkal:

 • Orvosi beutalójukat (ha szükséges)
 • Személyi igazolványukat
 • TAJ kártyájukat
 • Előző vizsgálati leleteiket (kórházi zárójelentéseiket és ambulánslapjaikat)

- A sürgősségi betegellátás a nap 24 órájában igénybe vehető a kórház első szintjén található sürgősségi betegfogadó helyen.

- A gyógykezelés alatt álló betegek hosszabb idejű távollétéhez a kezelőorvos vagy az ügyeletes orvos engedélye szükséges.

- Gyógyítással kapcsolatos kérdésekben az osztályvezető főorvoshoz, kezelőorvoshoz, ápolási, ellátási problémákkal a főnővérhez fordulhat bizalommal.

 

 

 

- A hozzátartozók felvilágosítást az osztályvezető főorvostól a kezelőorvostól, távollétükben az ügyeletes orvostól kérhetnek. A nővér és az asszisztens csak a beteg általános állapotáról adhat tájékoztatást. Telefonon beteggel kapcsolatban felvilágosítás nem adható.

- 14 éven aluli gyermek a saját érdekében ne látogassa betegeinket, ha ez elkerülhetetlen, akkor az alagsori portán a társalgóban találkozzanak.

- Járványok idején a főigazgató teljes vagy részleges látogatási tilalmat rendelhet el.

- A tisztaság közös érdekünk, kérjük a higiénés szabályok betartását a közös helyiségekben. A kulturált betegellátás biztosítása érdekében kérjük, hogy a közös helyiségekben elhelyezett tárgyakra fokozottan ügyeljenek, szemét elhelyezése az elhelyezett szeméttárolókba történjen.

- Intézményünk valamennyi épületében és szabad területén TILOS a dohányzás! A dohányzási tilalom megszegése egészségügyi rendvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

 

2. Fekvőbeteg intézményi felvételhez szükséges:

 

- A beteg azonosításához szükséges személyes iratok (pl. személyazonosító igazolvány/jogosítvány/útlevél, lakcímkártya, TAJ kártya/Európai Egészségbiztosítási Kártya).

- Beutaló, korábbi zárójelentései és vizsgálati leletei.

- Tisztálkodáshoz, étkezéshez használt eszközök (evőeszköz, pohár), egészségügyi papír, ruházat.

 

3. Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy:

 

- A behozott gyógyszerekről minden esetben köteles a kezelő orvosát tájékoztatni.

- A gyógykezelés alatt szeszesitalt, kábítószert nem fogyaszthat.

- Készpénz, értéktárgyak, az ellátáshoz nem szükséges okmányok behozatalát mellőzze. Személyes értékei elhelyezését a betegfelvételkor, illetve a gyógykezelés során kérheti.

- Állapotának megfelelő diétás étrendet intézményünk mindenkor biztosít. Kérjük, hogy otthonról csak olyan élelmiszert és italt hozzanak, melyet előzőleg a kezelőorvossal vagy a dietetikussal egyeztettek, mert az előírt diéta megszegésével a vizsgálatok eredményeit, valamint gyógyulásának esélyeit is ronthatják. Az otthonról hozott élelmiszert az osztályon elhelyezett hűtőszekrényben becsomagoltan lehet tárolni. A csomagoláson kérjük feltüntetni a beteg nevét, a kórterem és ágyszámát és az élelmiszer hűtőszekrényben való helyezésének dátumát.

- A kórterem, fürdő és WC helyiségek tisztaságára, rendjére fokozottan ügyeljenek, az intézményi felszereléseket, berendezéseket rendeltetésszerűen használják. A fürdőhelyiségek használata miatt mind a kórtermekben, mind a közlekedő helyiségekben bármikor csúszásveszélyes helyzet állhat elő. Kérjük Önöket, hogy amennyiben higiénés hiányosságot vagy csúszásveszélyt észlelnek, ezt munkatársainknak jelezzék.

- Intézményünkben tartózkodása alatt lehetőség van személyes tárgyai használatára, amennyiben ezt állapota, illetve az osztály jellege nem zárja ki. A személyi higiénéhez tartozó személyes tárgyak használatára lehetőséget biztosítunk.

- A betegek saját televíziójukat az osztályvezető orvos engedélyével, egyéb audió eszközöket (pl. rádió, telefon, számítógép) csak fülhallgatóval, illetve fülhallgató nélkül a betegtársak beleegyezésével, azok nyugalmát nem zavarva használhatják.

- Behozott tárgyak műszaki állapotából, illetve üzemeltetéséből adódó esetleges balesetekért, meghibásodásokért, a behozott tárgyak elvesztéséért az intézmény felelősséget nem vállal, ezekért a készülék tulajdonosa a felelős.

- A betegellátás biztonságához fűződő közbizalom megőrzése érdekében az intézmény jó hírnevét mindenki köteles tiszteletben tartani. Az intézmény területén a tárgyi körülményekben észlelt hiányosságokat, különösen az állagsérelmet, annak megfelelő kezelése céljából elsődlegesen az intézmény vezetője részére kell bejelenteni. Személyekről történő képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez, valamint azok bármely módon történő felhasználásához az érintett személy kifejezett hozzájárulása szükséges. Intézményünk területén a kép vagy hangfelvétel készítése tilos! Kivételes esetben írásos kérelem alapján a főigazgató engedélyezheti.

 

4 . Betegek számára elérhető komfortszolgáltatások:

 

- Társalgóban vagy a kórtermekben televízió áll a betegek rendelkezésére, melyet betegtársaik és a gyógyító munka zavarása nélkül nézhetnek.

- Intézményünk területén, italautomata és büfé áll a betegek rendelkezésére.

- Az osztályokon az élelmiszer tárolására hűtőszekrények állnak rendelkezésre.

 

II. A BETEGEKET MEGILLETŐ JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

 

A betegek jogait és kötelezettségeit az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 6. §-27. § szabályozza.

 

1. Egészségügyi ellátáshoz való jog

 

Szolgáltatásainkat igénybe vevő valamennyi beteget megillet az állapotának megfelelő, megkülönböztetés-mentes ellátás. A szabad orvos-, és egészségügyi intézményválasztás joga minden beteget megillet, csakúgy, mint a konzílium kezdeményezés joga. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatások tekintetében várólistára való helyezés válik szükségessé, ennek feltételeiről, igénybevétel módjáról a kezelőorvosa tájékoztatja.

Intézményünkben el nem végezhető ellátás esetén a beteget tájékoztatjuk, hogy az adott ellátást mely egészségügyi szolgáltatónál veheti igénybe.

 

2. Emberi méltósághoz való jog

 

Az egészségügyi ellátás során a beteg ember méltóságát tiszteletben tartjuk. Csak a kezelőorvos által a gyógykezeléshez szükségesnek tartott beavatkozásokat végezzük el.

A betegek személyi szabadságát csak kizárólag sürgős szükség esetén, a beteg vagy mások élete, testi épsége, egészsége védelmében korlátozzuk. A korlátozást a kezelőorvos rendeli el.

A betegellátás során bizonyos vizsgálatoknál, beavatkozásoknál elengedhetetlen a ruházat eltávolítása, de ez esetben csak a vizsgálatban, beavatkozásban résztvevő egészségügyi személyzet van jelen, a lehetőségekhez mérten biztosítjuk az elkülönítést.

Sürgős szükség esetén, továbbá eszméletlen, zavart tudatú, kommunikációra képtelen betegnél minden esetben karszalagos azonosítást alkalmazunk, egyéb esetben a használat önkéntes.

 

3. Kapcsolattartás joga

 

Az intézményben tartózkodás ideje alatt a kapcsolattartás jogát betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságának biztosításával gyakorolhatja. A betegek hozzátartozóikkal a kapcsolatot látogatási időben személyesen, azon túl telefonon tarthatják.

A betegek nyugalma érdekében kérjük, hogy a mobil telefonhívásokat betegtársaik zavarása nélkül szíveskedjenek lebonyolítani.

A súlyos állapotban lévő beteg kérheti, hogy hozzátartozója (1 fő) az ellátás alatt mellette tartózkodjon, erre vonatkozó kérését a kezelőorvosnak jeleznie kell. A benntartózkodás alatt a hozzátartozó köteles a betegtársak jogait tiszteletben tartani és a betegellátó osztály munkarendjéhez alkalmazkodni.

 

Egyházi személlyel való kapcsolattartásra, vallásgyakorlásra – igény szerint – lehetőséget biztosítunk.

 

Betegek látogatásának rendje

 

A betegek nyugalmának és a betegellátási tevékenységek, kezelések, vizsgálatok, vizitek zavartalan kivitelezésének biztosítása érdekében intézményünkben a beteget a hozzátartozók általában 10.00-11.30 és 15.00-18.00 között látogathatják, az ettől való eltérést az egyes betegellátó egységek házirendje szabályozza.

A kórteremben, egy időben a betegnél lehetőség szerint csak két látogató tartózkodjon.

Vizsgálatok és vizitek ideje alatt kérjük, hogy a betegek tartózkodjanak a kórteremben. Amennyiben átmeneti időre az osztályt elhagyják, szíveskedjenek azt az ápolóval közölni.

Vizsgálatok, kezelések, betegellátási munkák végzése alatt látogatók nem tartózkodhatnak a kórteremben.

Szakmai indok esetén, intézményünkben teljes vagy részleges látogatási tilalom rendelhető el. A 18 év alatti látogatókra vonatkozó szabályokat az egyes betegellátó egységek házirendje tartalmazza.

 

4. Intézmény elhagyásának joga

 

Amennyiben a beteg állapota és gyógykezelése jellege lehetővé teszi, időlegesen elhagyhatja az intézményt, ennek módjáról kezelőorvosától tájékozódhat. Ha a beteg orvosi javaslat ellenére az intézményt el kívánja hagyni, ezt a szándékát a kezelőorvosával közölni szükséges és aláírásával igazolja a saját felelősségére történő távozást.

 

5. Tájékoztatáshoz való jog

 

Intézményünkben az egyéniesített formájú, teljes körű és folyamatos tájékoztatást a beteg kezelőorvosa vagy az ügyeletes orvos adja, amely kiterjed a beteg egészségügyi állapotára és annak változására, az ellátási folyamatra és annak várható kimenetelére, a javasolt eljárásokra.

 

Lehetősége van a betegnek felvételkor és az ellátás alatt rendelkezni arról, hogy a gyógykezelés tényéről másnak, illetve meghatározott személyeknek az intézmény tájékoztatást ne adjon.

 

6. Önrendelkezéshez való jog

 

Az önrendelkezési jog értelmében a cselekvőképes beteg maga dönt az egészségügyi beavatkozások elvégzéséről és az egészségügyi ellátás igénybevételéről, azonban jogosult közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban megnevezni azt a cselekvőképes személyt, aki helyette a beleegyezés/visszautasítás jogát gyakorolja.

Invazív (testüregbe hatoló) beavatkozások elvégzése előtt a kezelőorvos felkeresi a beteget és részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást ad a beavatkozásról, annak lehetséges szövődményeiről, tervezett időpontjáról, az elmaradás kockázatáról, az alternatív megoldásról.

Csak olyan beavatkozás végezhető el, melyhez a beteg előzetes tájékoztatás alapján hozzájárult. Mások életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzet vagy a beteg közvetlen életveszélyes állapota esetén a beavatkozás a beteg beleegyezése nélkül is elvégezhető.

 

7. Ellátás visszautasításához való jog

 

A beteget megilleti az ellátás visszautasításának a joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. Azon ellátásokat, amelyeknek az elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó egészségkárosodás következik be, a beteg közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy írásképtelensége esetén 2 tanú előtt szóban utasíthat vissza. A betegnek jogában áll a tervezett beavatkozásokat visszautasítani, ez esetben gyógyulása kimenetelével kapcsolatosan az ellátó személyzetet felelősség nem terheli.

Amennyiben rendelkezik az önrendelkezési – visszautasítási jogát érintő jognyilatkozattal, kérjük, azt felvételkor jelezze!

 

8. Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

 

A beteg a kezelőorvos megkeresése mellett az intézményi benntartózkodás alatt és után is betekinthet saját dokumentációjába. Amennyiben másolatot kíván kérni a dokumentációból, azt térítés ellenében megteheti. A betekintésre és a másolatkérésre intézményünk egészségügyi adatvédelmi tisztviselőjénél van lehetőség. A beteg felhatalmazhat más személyt, aki helyette ezeket a jogokat gyakorolja.

 

9. Orvosi titoktartáshoz való jog

 

Minden a beteg kezelése, ellátása során tudomásunkra jutott tény, adat orvosi titoknak minősül, azt bizalmasan kezeljük. A titoktartás alól csak jogszabály és a beteg adhat felmentést. Amennyiben úgy érzi, sérült a titoktartáshoz való joga, panasszal élhet.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Intézmény oktatási képzőhely, illetve gyakorlati hely és e miatt nem kell beleegyezését kérni, ahhoz, hogy az ellátása során az egészségügyi képzésben részt vevő hallgatók, tanulók is jelen legyenek. Önnek azonban lehetősége van ezt megtiltani.

 

10. A panaszkivizsgáláshoz való jog

 

A beteg, illetve törvényes képviselője jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban, az egészségügyi szolgáltatónál , illetve fenntartójánál Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) panaszt tenni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - a panasz kivizsgálása érdekében - a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon.

 

 

Betegeink, illetve a törvényes képviselőik orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panaszaikkal közvetlenül az orvos-igazgatót, ápolással kapcsolatos észrevételeikkel, az  ápolási igazgatót is felkereshetik.

Amennyiben panasza az egységnél nem nyer orvoslást, panaszát közvetlenül a főigazgatónál is jelezheti személyesen vagy írásban. Bejelentését megteheti továbbá a fenntartónál (ÁEEK), a betegjogi képviselőnél, az illetékes szakmai kamaránál (Magyar Orvosi Kamara, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara).

 

A betegjogi képviselő neve, fogadó ideje és elérhetőségei intézményünk valamennyi, betegek által látogatott helyén kifüggesztésre került.

 

III. A BETEG KÖTELEZETTSÉGEI

 

- Házirendben foglaltak betartása

- Más beteg jogainak tiszteletben tartása

- Az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogainak szem előtt tartása

- Az osztály napirendjének betartása

- Az intézmény tisztaságának és csendjének megőrzése

- Az intézmény felszerelésének, berendezéseinek rendeltetésszerű használata

- Az egészségügyi dolgozókkal köteles képességei és ismeretei szerint együttműködni:

- a kórisme megállapításához korábbi betegségeiről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről a kezelő orvost tájékoztatni,

- esetleges fertőző betegség tényéről tájékoztatást adni,

- a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani,

- a személyes adatait hitelt érdemlően igazolni,

- az egészségügyi ellátást érintő korábban tett jognyilatkozatról tájékoztatást adni,

- jogszabály és az intézmény térítési szabályzata által előírt térítési díjat megfizetni.

 

IV. BETEG ELBOCSÁTÁSA

 

A beteg elbocsátás előtt köteles a rendelkezésre bocsátott intézményi ruhákat, tárgyakat az osztály ápolójának átadni. Az elbocsátás napján csak a reggeli étkezést tudjuk biztosítani. A fekvőbeteg ellátásának befejezése után minden beteg zárójelentést kap.

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi szolgáltatások az egészségi állapot által indokolt mértékben és ideig vehetők igénybe.

 

V. HATÁLYBALÉPÉS

 

A házirend 2019. július 10. napjától hatályos.

 

 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY BIZALMÁVAL MEGTISZTELTE INTÉZMÉNYÜNKET!

 

 

 

 

 

 

            Dr. Ságiné Dr. Polics Éva                                                     Dr. Késői István PhD

            mb. főigazgató                                                                        orvos-igazgató